Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084984
 • Trong tháng: 93123
 • Hôm nay: 1876
 • Đang Online: 93

Hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập Hội Kế Toán Tỉnh, Thành Phố

                                           

 

                                                                      Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh

 

          Để việc thành lập Hội Kế toán các tỉnh được thuận lợi, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn quy trình thủ tục thành lập như sau

 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP

HỘI KẾ TOÁN (HOẶC HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN) TỈNH, THÀNH PHỐ

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2. Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội Vụ quy định chi tiết thi hành NĐ 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính Phủ;

3. Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1318/QĐ-BNV ngày 21/09/2009.

 

II. THỦ TỤC

1. Thành lập “Ban vận động thành lập Hội”:

- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội: Gửi Sở Tài chính Tỉnh (Thành phố) để Sở Tài chính ra QĐ công nhận (mẫu số 1)

- Kèm theo đơn đề nghị công nhận Ban vận động (gửi Sở Tài chính), có:

            + Sơ yếu lý lịch của trưởng ban vận động (mẫu số 2);

            + Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập Hội: Số lượng thành viên ít nhất 5 người (mẫu số 3)

 

2. Sau khi được công nhận, ban vận động thành lập Hội thực hiện các công việc sau:

a. Vận động công dân, tổ chức vào Hội: Ban vận động tiến hành vận động cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn họi viên theo quy định của Điều lệ VAA làm đơn xin vào Hội (mẫu số 4). Lưu ý: Số lượng người đăng ký đủ tiêu chuẩn ít nhất là 50 người.

b. Lập danh sách hội viên đăng ký tham gia Hội (mẫu số 5)

c. Lập danh sách hội viên tổ chức (nếu có) đăng ký tham gia Hội (mẫu số 6)

 

3. Người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội gửi hồ sơ xin phép thành lập Hội đến UBND Tỉnh (qua Sở Nội Vụ). Hồ sơ xin phép thành lập Hội, gồm có:

1. Đơn xin thành lập Hội (mẫu số 7);

2. Dự thảo Điều lệ Hội (mẫu số 8);

3. Dự kiến phương hướng hoạt động nhiệm kỳ đầu;

4. Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội của Sở Tài chính;

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (mẫu số 2);

6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở  của Hội (có mẫu);

7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

 

4. Nội dung chính của Điều lệ Hội

1. Tên gọi của Hội

2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội

5. Thể thức vào Hội, ra Hội, thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên

6. Tiêu chuẩn hội viên

7. Quyền, nghĩa vụ của hội viên

8. Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo, ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của Hội; nguyên tắc, hình thức biểu quyết.

9. Tài sản, tài chính và phương thức quản lý tài sản, tài chính của Hội

10. Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính.

11. Khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong nội bộ Hội

12. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ.

13. Hiệu lực thi hành.

Chi chú: Nếu có nguyện vọng là thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thì trong Điều lệ (phần vị trí) phải ghi: “Hội....là thành viên chính thức của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam”

 

5. UBND Tỉnh thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Hội và ra Quyết định cho phép thành lập Hội

 

6. Tổ chức Đại hội

1. Công bố Quyết định cho phép thành lập Hội

2. Thảo luận biểu quyết Điều lệ

3. Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hội

4. Thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ đầu của Hội

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội

 

7. Báo cáo kết quả Đại hội. Hồ sơ báo cáo gửi UBND tỉnh gồm có:

1. Công văn báo cáo;

2. Dự thảo Điều lệ (đã thông qua Đại hội);

3. Biên bản bẩu BCH, Ban kiểm tra (có DS kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu Hội;

4. Chương trình hoạt động của Hội;

5. Nghị quyết Đại hội

 

8. Phê duyệt Điều lệ Hội:  UBND Tỉnh phê duyệt

 

9. Hồ sơ đề nghị Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam công nhận là thành viên, gồm có:

1. Đơn xin gia nhập Hội thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

2. Điều lệ Hội (đã được phê duyệt)

3. Biên bản bầu BCH, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu Hội;

4. Chương trình hoạt động của Hội

5. Nghị quyết Đại hội

 

10. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ra Quyết định công nhận là Hội thành viên và công nhận BCH Hội.

 

 

 

Nơi nhận

- Sở Tài chính

- Cục thuế

- Kho bạc

- Lưu VT

                        TM.BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 

Hướng dẫn thủ tục thành lập Hội kế toán Tỉnh, Thành Phố

Mẫu số 1- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội

Mẫu số 2- Sơ Yếu lí lịch Trưởng ban vận đông Hội

Mẫu số 3 - Danh sách ban vận động Hội

Mẫu số 4a - Đơn xin là Hội viên chính thức Hội Tỉnh, TP

Mẫu số 4b - Đơn xin là Hội viên Tổ chức

Mẫu số 5a- Danh sách Hội viên đăng ký ban đầu

Mẫu số 5b - Đơn xin gia nhập Hội viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình