Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6089261
 • Trong tháng: 97400
 • Hôm nay: 3448
 • Đang Online: 69

Kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán

Ngày đăng: 02/04/2014 - Lượt xem: 2557
Kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán - Kết quả và thách thức bài viết của cô Hà Thị Tường Vy (Phó trưởng Ban QLHNKT, VAA)

          Năm 2005, Bộ Tài chính chính thức giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) một số nội dung công việc quản lý hành nghề, trong đó có việc thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ của Hội viên (Quyết định số 47 ngày 14/7/2005, của Bộ Tài chính) và đến năm 2008 VAA bắt đầu thực hiện việc đăng ký hành nghề kế toán cho các kế toán viên hành nghề và DN dịch vụ kế toán (sau đây viết tắt là DNDVKT) với một con số khiêm tốn: 18 DN và 1 cá nhân với vẻn vẹn 46 kế toán viên hành nghề được công bố công khai đủ điều kiện hành nghề kế toán trong cả nước đầu tiên và từ đó đến nay, sau hơn 8 năm kiên trì truyên truyền, quảng bá đã thẩm tra, công bố công khai đủ điều kiện hành nghề cho 76 DN và 6 cơ sở tư nhân với hơn 190 kế toán viên hành nghề (31/12/2013).

        Để giúp cho các DNDVKT cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt, góp phần minh bạch hóa các thông tin kinh tế tài chính các DN cũng như chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành các chính sách chế độ kinh tế tài chính nhà nước, năm 2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 32/2007/QĐ-BTC (QĐ 32) về Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để hàng năm VAA tổ chức các đoàn kiểm tra chất lượng DVKT.

Những kết quả đã đạt được của công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán:

- VAA đã ban hànhQuy trình kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán” để làm cơ sở cho các DNDVKT xây dựng và ban hành “Quy trình kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán” phù hợp cho từng DN đồng thời là quy trình cho việc thực hiện KSCL hàng năm cho VAA với các DN DVKT;

- Chủ tịch Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA)  được sự ủy quyền của VAA đã ký công bố “Bảng chấm điểm chất lượng DVKT” để áp dụng chính thức cho việc kiểm tra chất lượng các DNDVKT từ năm 2014 sau khi đã được hoàn chỉnh thông qua áp dụng thí điểm cho kỳ kiểm tra chất lượng năm 2013;  

- Tùy theo số lượng DNDV đăng ký, hàng năm VAA tổ chức 2 – 3 đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán và thường kiểm tra từ 6- 12 công ty và cơ sở tư nhân/ năm, mỗi đơn vị thường tiến hành trong 2 ngày/ 1 đợt.

- Tần suất kiểm tra một đơn vị cũng tăng lên, từ chổ 3 năm/lần nay chuyển thành 2 năm/lần, thậm chí có đơn vị đề nghị 1 năm tiến hành kiểm tra một lần. Đây là một tín hiệu tốt về nghề nghiệp kế toán trong tương lai.

- Sau mỗi kỳ kiểm tra, VAA đã tổng hợp kết quả kiểm tra kịp thời báo cáo Bộ Tài chính tháo gỡ các vướng mắc cho DNDVKT.

      Thông qua kiểm tra CLDV hàng năm đã giúp cho các DNDV, kế toán viên hành nghề trong việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ chuẩn mực kế toán, chính sách tài chính, thuế và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tư vấn hướng dẫn các đơn vị sữa chữa kịp thời các sai sót trong nghiệp vụ chuyên môn, trong lưu trữ tài liệu, hồ sơ để thực hiện tốt hơn chất lượng dịch vụ, quản lý chất lượng dịch vụ, quan hệ khách hàng. Trên cơ sở các quy chế do VAA ban hành đã giúp các DNDVKT tự kiểm tra ngày một chuyên nghiệp hơn .

     Sau hơn 8 năm thực hiện, công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ của VAA bước đầu đã đạt được những thành quả nhất định, như đã xây dựng và ban hành được quy trình KSCL dịch vụ; Ban hành và áp dụng Bảng chấm điểm khi kiểm soát chất lượng DV; Số lượng đơn vị được kiểm tra tăng lên hàng năm, nội dung và phạm vi kiểm tra toàn diện và mở rộng hơn; áp dụng kết hợp chấm điểm kỹ thuật và điểm hệ thống, giúp cho việc đánh giá chuẩn xác hơn chất lượng dịch vụ của các đơn vị được kiểm tra. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường dịch vụ kế toán Việt Nam thờ gian qua đã đạt những thành tựu to lớn, rõ nét như: môi trường pháp lý về kế toán, kiểm toán hiện nay ở Việt Nam đã được nghiên cứu, soạn thảo và ban hành tương đối đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, phù hợp thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam; Hoạt động của VAA đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của thị trường dịch vụ kế toán.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, hoạt động dịch vụ kế toán nói chung và kiểm soát chất lượng DVKT nói riêng trong giai đoạn hiện nay cũng đang đứng trước những thách thức lớn cần phải vượt qua.

Thách thức trong việc kiểm soát chất lượng DVKT

- Chất lượng DVKT: cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng cung cấp DVKT chưa được công bố, ban hành với hình thức pháp lý phù hợp chất lượng dịch vụ cung cấp còn phụ thuộc vào chủ quan của các doanh nghiệp, các cá nhân hành nghề đã gây sự suy giảm về mức độ thỏa mãn của khách hàng; Các đối tượng cung cấp dịch vụ chưa được thực hiện đầy đủ quy định của CM đạo đức nghề nghiệp mà đang đặt lợi ích kinh tế cao hơn đạo đức nghề nghiệp.

Các Doanh nghiệp làm dịch vụ cho khách hàng trong nước hầu như đều bị lực lượng hành nghề tự do, hành nghề dịch vụ kế toán không đúng quy định của pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh,  (chào giá dịch vụ rẻ và chất lượng dịch vụ thấp). Bởi vậy, việc chú trọng nâng cao chất lượng DVKT của các DNDV cũng không đồng đều nhau, các quy trình kiểm soát thường bỏ qua.

- Về phía khách hàng: giá phí mà khách hàng sẵn sàng chi trả cho dịch vụ kế toán quá thấp không tương ứng với chi phí mà các đơn vị dịch vụ kế toán phải chi trả; đối tượng cung cấp dịch vụ phần lớn là các công ty vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ.

- Kiểm soát chất lượng DVKT của các DNDVKT: Qua kiểm tra một số bộ hồ sơ cung cấp dịch vụ cho thấy một số DN chưa chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ, vai trò soát xét chất lượng dịch vụ và ký báo cáo của kế toán viên hành nghề cho khách hàng chưa thể hiện một cách rõ rệt. Mặt khác, số lượng (phần lớn 2 kế toán viên hành nghề/1 DN) và chất lượng nhân lực của các đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng dịch vụ có nhiều mặt hạn chế một số đơn vị chưa chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ, chưa tạo niềm tin cho khách hàng cũng như người sử dụng thông tin; khuôn khổ thể chế phải tiếp tục hoàn thiện và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp phải được nâng cao.

Thực trạng nền kinh tế khó khăn, giá cả leo thang nên các khách hàng cũng lâm vào tình trạng khó khăn, đã ảnh hưởng lớn đến giá và thị trường dịch vụ, một số doanh nghiệp dịch vụ khách hàng bị thu hẹp, kinh doanh bị thua lỗ nên hạn chế trong việc KSCLDV.

Các biện pháp khắc phục

Để giúp các DNDVKT vượt qua thách thức, phát triển vững mạnh và chuyên nghiệp, chất lượng DV ngày càng tăng lên, trong thời gian tới cần phải có các biện pháp đồng bộ sau:

- Về phía VAA:

(1) VAA cần sớm hoàn chỉnh quy trình chi tiết về thủ tục và mẫu biểu thống nhất liên quan đến hành nghề và kiểm soát chất lượng hành nghề để các Công ty thực hiện thống nhất; Hoàn chỉnh và hướng dẫn thống nhất cách chấm điểm trên Bảng chấm điểm kiểm soát chất lượng;

(2) Kiến nghị Bộ Tài chính một số nội dung sau:

+ Bộ Tài chính cần có các quyết sách trong việc xử phạt các hành vi vi phạm hành nghề đối với lực lượng hành nghề tự do, hành nghề không đúng quy định của pháp luật, để hạn chế tối đa sự cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến chất lượng Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

+ Mở rộng điều kiện dự thi kế toán viên hành nghề tương tự như kiểm toán viên hành nghề và tổ chức thi lấy Chứng chỉ kế toán viên hành nghề ít nhất 1 năm 2 lần cho 3 khu vực Bắc – Trung – Nam.

+ Quy định về giá trị pháp lý của dịch vụ kế toán từ đó gắn trách nhiệm của kế toán viên hành nghề với chất lượng dịch vụ và đây cũng là biện pháp đưa dần việc cung cấp dịch vụ tuân thủ theo pháp luật để loại trừ dần các công ty không đăng ký hành nghề mà vẫn cung cấp dịch vụ kế toán.

 + Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung vào nội dung sửa đổi Luật kế toán lần này các nội dung: Tiêu chuẩn và điều kiện thi chứng chỉ kế toán viên (thời gian, chuyên môn nghiệp vụ,...) theo hướng mở rộng điều kiện dự thi; Bổ sung chữ ký và số chứng chỉ kế toán hành nghề trên BCTC; Xử phạt các trường hợp cung cấp dịch vụ kế toán không đăng ký hành nghề;

- Về phía các DNDVKT:

(1) Các công ty cần từng bước ổn định và tăng cường về mặt nhân sự nhất là tăng số lượng kế toán/ kiểm toán viên hành nghề, tăng dần quy mô hoạt động

(2) Các công ty cần từng bước hoàn thiện các quy chế quản lý, nên xây dựng quy chế tuyển dụng, quản lý nhân viên; xem xét lại và hoàn chỉnh quy chế kiểm soát chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ chung cho toàn công ty và tiến tới từng loại hợp đồng dịch vụ;

(3) Các công ty nên có quy chế đào tạo và cập nhật kiến thức mới, nâng cao kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho các nhân viên chưa là kế toán viên hành nghề; cần phải bố trí thời gian, ngân sách cho việc cập nhật phù hợp.

(4) Các công ty cần tiếp tục hoàn chỉnh quy trình cung cấp và kiểm soát chất lượng dịch vụ chi tiết cho các loại dịch vụ. Cần cân nhắc tính hiệu quả và lợi ích kinh tế khi thương lượng phí dịch vụ để đảm bảo chất lượng dịch vụ khi cung cấp;

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình