Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
SCS Global Consulting (Vietnam) Company Limited
Công ty TNHH TMF Việt Nam
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 10520494
 • Trong tháng: 26306
 • Hôm nay: 1983
 • Đang Online: 8

Xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản để thành lập doanh nghiệp

Ngày đăng: 23/10/2018 - Lượt xem: 2230
Ngày 28/06/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2580/TCT-CS (gọi tắt là Công văn 2580) trả lời Công văn số 1999/CT- TTHT ngày 15/01/2018 của Cục thuế Hà Nội đề nghị hướng dẫn xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản của doanh nghiệp.

Dưới đây là tóm tắt nội dung Công văn 2580

      1. Theo Luật Doanh nghiệp

Điều 193 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định như sau:

a) Công ty TNHH, công ty CP có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty CP mới (sau đây gọi là Công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách.

b) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công ty bị tách và Công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách, trừ trường hợp Công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của Công ty bị tách có thỏa thuận khác.

2. Theo Luật thuế Giá trị gia tăng

Theo Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, một số các trường hợp sau đây không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

a) Tài sản cố định đang sử dụng, đã trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn, hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải suất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

b) Tuy nhiên, nếu tài sản cố định khi điều chuyển đã được đánh giá lại hoặc điều chuyển cho cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải xuất hóa đơn GTGT, và kê khai, nộp thuế GTGT.

c) Cơ sở kinh doanh cũng không phải xuất hóa đơn GTGT và không phải kê khai, nộp thuế GTGT trong trường hợp sau:

- Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;

- Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Cả 2 trường hợp này, cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

d) Tuy nhiên, nếu tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.

3. Theo chế độ hóa đơn và chứng từ

Điều 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản góp vốn và/hoặc tài sản điều chuyển như sau:

a) Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức (cá nhân), và/hoặc tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức (cá nhân) có tài sản điều chuyển không phải xuất hóa đơn GTGT nhưng phải có Lệnh điều chuyển tài sản và bộ hồ sơ về nguốn gốc tài sản.

b) Tuy nhiên, nếu tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập, và/hoặc điều chuyển giữa các thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức (cá nhân) thì tổ chức (cá nhân) có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định.

4. Theo Luật thuế TNDN

Điều 2 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính đã sửa đổi Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN quy định:

a) Chênh lệch do đánh giá lại tài sản để góp vốn và/hoặc để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp cổ phần hóa DNNN) được xử lý như sau:

- Nếu chênh lệch tăng thì được tính một lần vào thu nhập khác trong kỳ tính thuế;

-  Nếu chênh lệch giảm thì được giảm trừ thu nhập khác trong kỳ tính thuế.

b) Riêng đối với quyền sử dụng đất, chênh lệch tăng hoặc giảm được xử lý theo tình huống dưới đây:

- Nếu để góp vốn mà doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất được phân bổ dần vào chi phí được trừ thì tính một lần vào thu nhập khác (nếu chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác trong kỳ tính thuế (nếu chênh lệch giảm).

- Nếu để điều chuyển do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình thì tính một lần vào thu nhập khác (nếu chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác trong kỳ tính thuế (nếu chênh lệch giảm)

Nếu để góp vốn vào dự án xây dựng nhà, hạ tầng để bán thì tính một lần vào thu nhập khác (nếu chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác trong kỳ tính thuế (nếu chênh lệch giảm)

c) Trường hợp doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất mà không được trích khấu hao hay phân bổ vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp có quyền sử dụng đất đã đánh giá lại được tính dần chênh lệch tăng vào thu nhập khác trong thời gian không quá 10 năm. Doanh nghiệp phải thông báo số năm phân bổ dần vào thu nhập khác khi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

 1. Trường hợp sau khi góp vốn, doanh nghiệp lại chuyển nhượng vốn góp bằng giá trị quyền sử đất (kể cả chuyển nhượng vốn góp trước thời hạn 10 năm) thì thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất phải kê khai nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Lưu ý: Chênh lệch do đánh giá lại giá tri quyền sử dụng đất bao gồm:

            - Quyền sử dụng đất lâu dài: là chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại và giá trị quyền sử dụng đất ghi trên sổ sách kế toán;

            - Quyền sử dụng đất có thời hạn: là chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại và giá trị còn lại chưa phân bổ.

Doanh nghiệp nhận tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được trích khấu hao hoặc phân bổ dần vào chi phí theo giá đánh giá lại (trừ trường hợp không được trích khấu hao hay phân bổ dần theo quy định).

 

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Cổ phần MISA
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Banner
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình