BẢN TIN VĂN BẢN THUẾ THÁNG 9-2023

BẢN TIN VĂN BẢN THUẾ THÁNG 9-2023

1. Công văn số 13533/CTHDU-TTHT về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí nhân công chi  trả cho cá nhân không có đăng ký kinh doanh

Tên văn bản: Công văn số 13533/CTHDU-TTHT

Ngày hiệu lực: 8/9/2023

Cơ quan ban hành: Cục thuế Hải Dương

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để cung cấp nhân công làm việc cho Công ty thì thu nhập của cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.

Khoản chi phí nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và có các chứng từ cụ thể:

+ Hợp đồng giao khoán;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng;

+ Căn cước công dân của người lao động;

+ Biên bản nghiệm thu sản lượng hoặc biên bản xác nhận công việc hoàn thành;

+ Bảng chấm công;

+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN;

+ Chứng từ chi tiền;

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

1. Official Letter No. 13533/CTHDU-TTHT on personal income tax and corporate income tax policies for labor costs paid to individuals without business registration

Document name: Official Letter No. 13533/CTHDU-TTHT

Effective date: 8 September 2023

Issuing organization: Hai Dung Tax Department

In case the Company signs a contract with an individual without business registration to provide workers to work for the Company, the income the individual receives is subject to personal income tax from salaries and wages. The company is responsible for deducting personal income tax at the tax rate of 10% before making payments to individuals, regardless of whether the individual represents a group of individuals. The above expenses are included in deductible expenses when determining income subject to corporate income tax, they must meet the regulations in Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC and have specific documents. :

+ Contract of assignment;

+ Minutes of contract liquidation;

+ Citizen identification card of the employee;

+ Minutes of acceptance of output or minutes confirming completed work;

+ Timesheet;

+ List of purchases of purchased goods and services according to form No. 01/TNDN;

+ Payment vouchers;

+ Personal income tax deduction documents.

2. Công văn số 58653/CTHN-TTHT hướng dẫn về giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Tên văn bản: Công văn số 58653/CTHN-TTHT

Ngày hiệu lực: 11/8/2023

Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội

Trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 là hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023.

2. Official Letter No. 58653/CTHN-TTHT providing guidance on VAT reduction according to Decree 44/2023/ND-CP

Document name: Official Letter No. 58653/CTHN-TTHT

Effective date: 11 August 2023

Issuing organization: Ha Noi Tax Department

In case the Company has a work item accepted in June 2023 but invoices are issued in July 2023, it is an act of invoicing at the wrong time and the 8% value added tax rate according to prescribed in Clause 1, Article 2 of Decree No. 44/2023/ND-CP dated 30 June 2023.

3. Công văn số 62665/CTHN-TTHT xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Tên văn bản: Công văn số 62665/CTHN-TTHT

Ngày hiệu lực: 25/8/2023

Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội

Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì bên mua được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Việc đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế thuộc quyền của người bán theo quy định tại Điều 16 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Hồ sơ đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 70 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.

3. Official Letter No. 62665/CTHN-TTHT confirming the fulfillment of tax obligations

Document name: Official Letter No. 62665/CTHN-TTHT

Effective date: 25 August 2023

Issuing organization: Ha Noi Tax Department

In case the invoice states the wrong Aalue-added tax rate but the business establishment has not adjusted it itself and the tax authority checks and discovers it, it is determined that the seller has declared and paid tax at the correct tax rate written on the invoice, the buyer can deduct input VAT according to the tax rate stated on the invoice but must have confirmation from the tax agency directly managing the seller as prescribed in Point b, Clause 5, Article 12 of Circular No. 219/2013/TT-BTC dated 31 December 2013 of the Ministry of Finance.

If the VAT rate stated on the purchase invoice is higher than the tax rate specified in the legal documents on VAT, input VAT for deduction shall be made according to the tax rate specified in the legal documents on VAT.

If the VAT rate stated on the invoice is lower than the tax rate specified in legal documents on VAT, input VAT for deduction shall be made according to the tax rate stated on the invoice.

Requesting confirmation of tax liability belongs to the seller's right according to the provisions of Article 16 of the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14. Dossier requesting confirmation of tax obligation fulfillment is made according to the instructions in Article 70 of Circular 80/2021/TT-BTC dated 29 September 2021.

4. Công văn số 63648/CTHN-TTHT về việc xử lý hóa đơn có sai sót

Tên văn bản: Công văn số 63648/CTHN-TTHT

Ngày hiệu lực: 30/8/2023

Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội

Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, sau ngày 31/12/2022 phát hiện có sai sót phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế mà không ảnh hưởng tới tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%. Trường hợp sai sót về số lượng hàng hóa dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo hướng dẫn tại Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục Thuế.

4. Official Letter No. 63648/CTHN-TTHT on handling invoices with errors

Document name: Official Letter No. 63648/CTHN-TTHT

Effective date: 30 August 2023

Issuing organization: Ha Noi Tax Department

In case the Company provides goods and services that are eligible for VAT reduction according to Decree 15/2022/ND-CP, after 31 December 2022, errors are discovered and must be issued an adjusted or replaced invoice. without affecting the goods price and VAT payable or adjusting the taxable price, the adjusted or replaced invoice will apply the 8% VAT rate. In case an error in the quantity of goods leads to an error in the amount of goods and VAT, the adjusted or replaced invoice will apply the VAT rate as prescribed at the time of making the adjusted or replaced invoice according to the instructions. in Official Dispatch No. 2121/TCT-CS dated 29 May 2023 of the General Department of Taxation.

5. Công văn số 8999/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Tên văn bản: Công văn số 8999/CTTPHCM-TTHT

Ngày hiệu lực: 19/72023

Cơ quan ban hành: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

5. Official Letter No. 8999/CTTPHCM-TTHT providing guidance on electronic invoices

Document name: Official Letter No. 8999/CTTPHCM-TTHT

Effective date: 19 July 2023

Issuing organization: Ho Chi Minh City Tax Department

In cases where an organization or individual purchases goods, the seller has issued an invoice and the buyer has received the goods, but later the buyer discovers that the goods do not comply with specifications or quality and must return all or part of the goods. Then the seller issues a return invoice to reduce or replace the invoice that was issued. The seller and buyer have an agreement clearly stating the returned goods.

6. Công văn số 62652/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

Tên văn bản: Công văn số 62652/CTHN-TTHT

Ngày hiệu lực: 25/8/2023

Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội

Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty thanh toán tiền mua tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có giá trị từ hai mươi (20) triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) cho bên bán bằng hình thức thanh toán thẻ tín dụng của cá nhân đó sang tài khoản của bên bán, sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản cá nhân.

Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính hoặc quy chế quản trị của Công ty, đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh tài sản được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; có hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Công ty; chứng từ sao kê tín dụng từ thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thi Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

6. Official Letter 62652/CTHN-TTHT providing guidance on tax policies when paying by personal credit card

Document name: Official Letter No. 62652/CTHN-TTHT

Effective date: 25 August 2023

Issuing organization: Ha Noi Tax Department

In case the Company authorizes an individual who is an employee of the Company to pay for the purchase of fixed assets used for the Company's production and business activities with a value of twenty (20) million VND or more ( incluing VAT) to the seller by paying the individual's credit card to the seller's account, then the Company pays the individual via transfer from the Company's account. Registered with tax authorities into personal account.

 If this form of payment is specifically stipulated in the Company's financial management regulations or governance regulations, and the above expenses have complete records and documents proving that the assets are used for production and business activities of the enterprise; Have invoices for purchasing goods and services bearing the Company's name and tax code; have records related to the Company's authorization for individuals to make payments to the seller and pay back to the Company; Credit statement documents from the individual's credit card to the seller, money transfer documents from the Company's bank account to the individual, the Company can declare deductible input VAT as well as this expense will be deductible for CIT purspose.