CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

hinh nole co vy

Thay mt lãnh đo VICA và nhân danh cá nhân, chúc các hi viên và các doanh nghip, các kế toán chuyên nghip hành ngh mt mùa giáng sinh bình an, phúc lành, mt năm mi di dào sc khe, hnh phúc và thành công. Chúc các hi viên trí tu, yêu ngh, gn bó vì s phát trin của VICA  .

PGS, TS Đng Văn Thanh

Ch tch VICA