CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ

Theo Hiệp hội Kiểm toán nội bộ IIA (The institute of Internal Auditor), kiểm toán nội bộ là một hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng và cải thiện các hoạt động trong một tổ chức. Theo đó, Kiểm toán nội bộ (KTNB) là hoạt động nhằm đảm bảo, tư vấn mang tính khách quan, độc lập về tình hình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức đạt được các mục tiêu đ ra.  

    Khung pháp lý về KTNB tại Việt Nam đã và đang được hoàn thiện dần trong nhiều năm qua, bắt đầu từ những quy định chung về KTNB trong Luật Kế toán số 88/2015/QH13. Nghị định 05/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định về Kiểm toán nội bộ, quy định là thời điểm bắt đầu ngày 01/04/2019 triển khai chức năng KTNB tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó, các hướng dẫn cụ thể về hoạt động KTNB trong Thông tư 08/2021/TT-BTC về Bộ Chuẩn mực KTNB Việt Nam, Thông tư 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu KTNB áp dụng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai hoạt động KTNB tại nhiều đơn vị, cơ quan, các Tập đoàn, Tổng công ty còn gặp khá nhiều vướng mắc về tổ chức bộ máy, thiết kế quy trình hoạt động cũng như nhân sự thực hiện công việc KTNB còn thiếu, hoặc chưa nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của mình. Một trong những khó khăn phổ biến của giai đoạn đầu triển khai chức năng KTNB trong các doanh nghiệp ở Việt Nam đó chính là sự thiếu hụt nhân sự KTNB có kiến thức, kỹ năng được đào tạo bài bản.

    Nắm bắt được những hạn chế đó, với vai trò tăng cường chất lượng chuyên môn cho đội ngũ KTVNB tại Việt Nam hiện nay, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ chuyên sâu dành cho các đối tượng làm công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các Tập đoàn, Tổng công ty và những đối tượng khác có nhu cầu. Nội dung chương trình được thiết kế và xây dựng trên cơ sở tiếp cận,  nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, các hướng dẫn và Khung năng lực, các quy định hiện hành về KTNB, khảo sát thực tiễn.   Chương trình được thiết kế thành 3 cấp độ: Cơ bản - Thực hành - Chuyên sâu.

Nội dung chương trình như sau:

TRUNG TAM 2


TRUNG TAM
Giới thiệu Chương trình đào tạo chứng chỉ KTVNB