Đào tạo

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT ONLINE NGÀY 16/04/2022: "CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2022"

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT ONLINE NGÀY 16/04/2022: "CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2022"

Để kịp thời cung cấp các chính sách mới đến các kế toán viên hành nghề, kế toán các DN trong cả nước, ngày 16/04/2022, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC về “Chính sách BHXH, BHYT áp dụng cho các DN năm 2022” theo hình thức trực tuyến (Online), với thông tin chi tiết như sau: