ĐẠI HỘI CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VICA) NHIỆM KỲ 3 (2020 – 2025)