Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Quyết định 56/QĐ-SGDVN).

 

Ngày 10/7/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có Quyết định 56/QĐ-SGDVN ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Quy chế có một số nội dung chủ yếu sau:

1- Hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP.
- Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của VSDC.
- Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu.
- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
- Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu hoặc loại trái phiếu phát hành (nếu có).

2 - Thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Doanh nghiệp đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gửi hồ sơ đăng ký giao dịch bằng hình thức điện tử thông qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp đăng ký giao dịch phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch theo yêu cầu.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trường hợp từ chối, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(Các nội dung chi tiết xem tại Quyết định 56/QĐ-SGDVN ngày 10/7/2023).

II. Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Quyết định 44/QĐ-VSD).

 

Ngày 03/7/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có Quyết định 44/QĐ-VSD ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Quy chế có 2 nội dung cơ bản:

1- Nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

2 - Trách nhiệm của tổ chức phát hành trong quá trình làm thủ tục đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1- Nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

 

Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quy định về nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

- Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong thời hạn quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

- Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại VSDC là trái phiếu có mệnh giá theo quy định pháp luật.

- Tổ chức phát hành làm thủ tục đăng ký trái phiếu trực tiếp với VSDC hoặc thông qua công ty chứng khoán.

2 - Trách nhiệm của tổ chức phát hành trong quá trình làm thủ tục đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

- Kể từ ngày gửi hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho VSDC, việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu chỉ được thực hiện khi được sự chấp thuận của VSDC để đảm bảo tính thống nhất về thông tin người sở hữu trái phiếu theo dõi tại tổ chức phát hành và thông tin đăng ký tại VSDC.

- Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký, trường hợp thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân là người sở hữu trái phiếu của tổ chức phát hành trùng với thông tin đã có trong hệ thống của VSDC nhưng có sự khác biệt về họ tên, loại hình, quốc tịch của người sở hữu, tổ chức phát hành có trách nhiệm thực hiện xác nhận thông tin theo nguyên tắc quy định tại khoản 1.3 Điều 17 của Quy chế.

- Sau khi đăng ký trái phiếu tại VSDC, tổ chức phát hành phải thực hiện theo đúng quy định về quản lý, thay đổi, điều chỉnh thông tin và chuyển quyền sở hữu quy định tại Chương III và Chương IV Quy chế.

- Tổ chức phát hành nộp tiền giá dịch vụ đăng ký trái phiếu cho VSDC theo quy định của Bộ Tài chính về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và VSDC.

(Nội dung chi tiết xem tại
Quyết định 44/QĐ-VSD có hiệu lực từ ngày 03/7/2023).