Thông báo chính thức của Bộ Tài chính về: Danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi – Lịch thi – Địa điểm thi