THÔNG BÁO CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ: DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI – LỊCH THI – ĐỊA ĐIỂM THI KỲ THI 2023