THÔNG BÁO HOÃN KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020 (DO DỊCH COVID-19)