THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020 (KỲ THI 2020 BỊ HOÃN DO DỊCH COVID-19)