Thư mời lớp CNKT ngày 23/9/2023 (đợt 1/2024): PHÒNG CHỐNG RỦI RO KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN- ONLINE

Thư mời lớp CNKT ngày 23/9/2023 (đợt 1/2024): PHÒNG CHỐNG RỦI RO KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN- ONLINE

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ và cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức hàng năm cho các kế toán viên đăng ký hành nghề, kiểm toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị.

Theo kế hoạch cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2024. Ngày 23/09/2023, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 01/2024 theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước, với thông tin chi tiết như sau: 

Thu moi CNKT dot 01-2024 ngay 23-09-2023-KKTHUETNCN
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 23.09.23

anh dang tin 1-2
 

anh dang tin 2-2