THƯ MỜI CNKT NGÀY 28/02/2024: HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN NĂM 2023; VÀ CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN THUẾ MỚI

THƯ MỜI CNKT NGÀY 28/02/2024: HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN NĂM 2023; VÀ CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN THUẾ MỚI

Để giúp các kế toán viên hành nghề, kế toán các tập đoàn, công ty xử lý các vấn đề vướng mắc trước khi hoàn chỉnh quyết toán Thuế TNDN và Thuế TNCN năm 2023, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ và cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho các kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 06/2024  vào ngày 28/02/2024 theo hình thức trực tuyến (online) với thông tin như sau:  

Thu moi CNKT Online dot 6-2024 ngay 28-02-2024
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 28-02-2024

Thư mời lop CNKT dot 6-2024 - Online trang 1
 

Thư mời lop CNKT dot 6-2024- Online trang 2