Tổng hợp số giờ cập nhật kiến thức của kế toán viên tại TP.HCM và Hà Nội tới ngày 14 tháng 08 năm 2021

Tổng hợp số giờ cập nhật kiến thức của kế toán viên tại TP.HCM và Hà Nội tới ngày 14 tháng 08 năm 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2021, Chi Hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) tính tới thời điểm hiện nay ngày 15/08/2021 VICA đã tổ chức thành công 11 lớp cập nhật tại Hồ Chính Minh và 9 lớp cập nhật kiến thức tại Hà Nội

Chi tiết bảng tổng hợp giờ vui lòng xem tại đây:

TỔNG HỢP SỐ GIỜ CNKT CỦA KẾ TOÁN VIÊN-KIỂM TOÁN VIÊN TẠI TPHCM NĂM 2021

Tổng hợp giờ VICA Hà Nội 2021 (đăng web)