Tư vấn Hỏi - Đáp thuế Thu nhập cá nhân

Tư vấn Hỏi - Đáp thuế Thu nhập cá nhân

Câu hỏi: Khi giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên, thì số dư có của tài khoản 421 có tính thuế TNCN từ đầu tư vốn không?

Trả lời:

1-  Tại điểm d – khoản 3 điều 2- Các khoản thu nhập chịu thuế  của Thông tư 111/2013/TT – BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, quy đinh: “d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn”. Căn cứ quy định trên, có thể hiểu rằng khi giải thể công ty TNHH các cá nhân sỡ hữu vốn được chia phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Số dư Có trên TK 421) thuộc đối tượng tính thuế TNCN.

2- Thời điểm tính thuế TNCN, tại điểm a, khoản 3 điều 10 Thông tư 111/2013/TT – BTC ngày 15/8/2013, quy đinh: “a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn”.

Căn cứ quy định trên, có thể hiểu rằng thời điểm tính thuế TNCN của khoản thu nhập này là thời điểm khi các nhân thực nhận thu nhập.

Câu hỏi: Chủ đầu tư nhận khoản bồi thường của nhà thầu thì ghi vào giảm giá trị tài sản hay ghi vào thu nhập khác?

Trả lời: Tại điều 93 TT200/2014/ TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, quy định:Đối với bên mua:  Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản thanh toán cho người bán được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi tài sản có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán.

Ví dụ khi nhà thầu thi công chậm tiến độ, chủ đầu tư được phạt nhà thầu theo đó được quyền thu hồi lại một phần số tiền đã thanh toán cho nhà thầu thì số tiền thu hồi lại được ghi giảm giá trị tài sản xây dựng. Tuy nhiên nếu khoản tiền phạt thu được sau khi tài sản đã được thanh lý, nhượng bán thì khoản tiền phạt được ghi vào thu nhập khác”.

Như vậy, theo quy định trên có thể hiểu:

  • Khoản bồi thường tiền phạt chủ đầu tư nhận được từ nhà thầu trong thời gian công trình đang thi công được ghi giảm giá trị công trình.
  • Khoản bồi thường tiền phạt chủ đầu tư nhận được từ nhà thầu sau khi tài sản đã được thanh lý, nhượng bán thì khoản tiền phạt được ghi vào thu nhập khác.