Quyết định 27/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỀ NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia), gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Công Thương.

3. Các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan:

- Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam; Tổng công ty Đông Bắc.

- Các Ủy viên phản biện và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch phát triển năng lượng (do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định).

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Cơ quan Thường trực của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Các cơ quan, đơn vị có thành viên thuộc Hội đồng quy định tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Hội đồng.

Điều 4. Hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, XD, GTVT, KH&CN, TN&MT, NN&PTNT, CA, QP;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn: EVN, PVN, PLX, TKV;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- Các thành viên Hội đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính của văn bản 27/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/01/2021
Cập nhật 09/01/2021
Download văn bản 27/QĐ-TTg
Tải xuống