Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam là một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp của các cá nhân có Chứng chỉ hành nghề Kế toán (APC) hoặc chứng chỉ Kiểm toán viên (KTV) do Bộ Tài chính cấp đang hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán và các tổ chức kế toán, kiểm toán độc lập đang hoạt động tại Việt Nam. Chi Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng vì lợi ích và uy tín nghề nghiệp;

Chi Hội hoạt động với các mục đích quy tụ các cá nhân hành nghề kế toán và tổ chức đang cung cấp dịch vụ kế toán, được phép hoạt động tại Việt Nam nhằm mục đích giúp đỡ hỗ trợ nhau duy trì và phát triển nghề nghiệp kế toán, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho xã hội.

       1. Nhiệm vụ đối với Nhà nước và nghề nghiệp:

Tham gia vào việc xây dựng, bổ sung sửa đổi các chính sách, quản lý kinh tế trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, v.v. .do Nhà nước soạn thảo trước khi ban hành. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn hoạt động nghề nghiệp, nghiệp vụ hành nghề kế toán cho hội viên. Hàng năm có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính tình hình và kết quả thưch hiện các nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.

       2.  Nhiệm vụ đối với hội viên:

              2.1. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, uy tín và đạo đức kế toán viên hành nghề. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, phổ biến và trợ giúp hội viên soạn thảo các quy trình cung cấp dịch vụ kế toán, tài liệu đào tạo.

               2.2. Đại diện và bảo vệ các quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên;

               2.3. Tổ chức cập nhật kiến thức kịp thời các thông tin mới và thường xuyên cho hội viên; Nội dung cập nhật kiến thức liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp (bao gồm nhưng không giới hạn các qui định pháp luật mới, các nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung về pháp luật kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, Đạo đức nghề nghiệp, v.v…); Hướng dẫn thực thi việc áp dụng các chính sách, văn bản Tài chính, kế toán, thuế mới,…; Tổ chức các buổi hội thảo tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin nghề nghiệp, nhằm giúp các hội viên tháo gở được những vướng mắc trong quá trình hành nghề kế toán và kiểm toán;

               2.4. Thông qua các kỳ sinh hoạt của Chi Hội, nhắc nhở các hội viên tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề, làm gia tăng sự tin cậy của công chúng đối với nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại Việt Nam.

Nhắc nhở các hội viên xây dựng và thực hiện các cam kết về việc tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán; Tạo điều kiện cho hội viên trao đổi kinh nghiêm, nâng cao năng lực hành nghề và không ngừng phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

               2.5.Xây dựng và phát triển các mối quan hệ nghề nghiệp, tạo sự hợp tác giữa các hội viên trong việc tìm kiếm các giải pháp thích hợp để giải quyết các tranh chấp, các mâu thuẫn (nếu có) nhằm giúp các hội viên xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng, một môi trường cạnh tranh lành mạnh và hợp tác tích cực trong việc nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp cho xã hội; Qua đó giúp hội viên giữ gìn uy tín nghề nghiệp; Quảng bá danh tiếng và hình ảnh tốt đep của hội viên nói riêng và của Hội nói chung;

               2.6.Thực hiện quản lý thống nhất danh sách hội viên trên toàn quốc; Tổ chức kiểm tra soát xét chất lượng hành nghề nhằm kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về hành nghề kế toán và soát xét chất lượng dịch vụ do hội viên cung cấp cho xã hội. Thông qua việc kiểm tra soát xét, Chi Hội lập kế hoạch hỗ trợ các hội viên khắc phục những vướng mắc và sai phạm trong thực tế hành nghề. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong quá trình tuân thủ pháp luật của Hội viên

            3.  Nhiệm vụ đối với VAA:

Hàng năm, có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ban Chấp hành VAA về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do VAA giao; Kết quả hoạt động và lập kế hoạch hoạt động hàng năm trình Chủ tịch VAA phê duyệt.

            4.  Quan hệ quốc tế:

Xúc tiến và thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm hành nghề theo sự phân công của VAA; góp phần hòa nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực.

Với các vai trò và nhiệm vụ quan trọng trên, hiện nay, Ban vận động thành lập Chi Hội đang gấp rút tiến hành các thủ tục liên quan để chính thức thành lập Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA).

Ban vận động thành lập Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam xin cung cấp tới bạn đọc các thông tin chi tiết về việc thành lập Chi Hội cũng như cập nhật mọi hoạt động thường xuyên của Ban quản lý hành nghề, thông tin các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán qua trang tin điện tử này và rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm của Quý vị và các bạn trong các hoạt động của VICA.